Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är ett högt prioriterat område för oss, på den här sidan hittar du fakta och statistik kring det.

Invånarna i Halland har god hälsa med en medellivslängd som ökar och är högre än i riket. Den självskattade hälsan i Halland är också högre än i riket.

Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017–2025 som beslutades i Regionfullmäktige den 23 november 2016 ger en långsiktig inriktning för hälso- och sjukvården i Halland. I strategin är det ett tydligt fokus på en bättre hälsa för invånaren. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott har arbetat fram strategins innehåll utifrån ett faktabaserat underlag som visar på både nuläge och trender i omvärlden. Faktaunderlaget har bidragit till en gemensam förståelse hos olika aktörer för nuläget i Halland. Samverkan är nyckeln för att ta oss mot målet: Halland – bästa livsplatsen.