Halland och Europa 2020 målen

Vi följer hur Halland ligger till när det gäller de mål som är uppsatta i Europa 2020. Europa 2020 är EU:s övrgripande strategi för tillväxt och sysselsättning. Dess syfte är att hantera globaliseringen och öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Strategin utgår dels från identifierade strukturella problem i Europa och dels från globala utmaningar.

Strategin fastställer var Europa bör befinna sig år 2020 genom att specificera ett antal övergripande mål.

 • Sysselsättningsmål
  75 procent av befolkningen i åldrarna 20-64 år ska ha ett arbete.
 • Innovationsmål
  3 procent av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling.
 • Energi och klimatmål
  Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990, 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor och energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent.
 • Utbildningsmålen
  Andelen unga som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av 30-34 åringarna ska ha högre utbildning.
 • Socialt mål
  Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner

Dessa övergripande mål avser EU som helhet. Varje medlemsstat omvandlar dessa till nationella mål. Till höger rapporteras hur Halland ligger till i förhållande till Europa 2020 målen.