Årsredovisning och bokslutskommuniké

Omslagsbild på 2014 års årsredovisningSom en ledstjärna för Region Hallands alla verksamheter finns "Mål och strategier för Region Halland", som regionfullmäktige har beslutat om. Dokumentet innehåller 10 målområden och gäller för åren 2012–2015. Varje år, i samband med att budgeten för det kommande året bestäms, tas det också fram delmål som ska uppfyllas under året.

Årsredovisning

I årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp. Här redovisas också hur regionen använt de skattepengar och bidrag som finansierar verksamheten, hur det ekonomiska resultatet blev och orsakerna till det. Tillsammans ger resultaten en bild av hur nära vi är vår vision – den bästa livsplatsen, och vad vi behöver arbeta vidare med för att nå den.

Bokslutskommuniké

Årsredovisningen ska antas av regionfullmäktige senast den 15 april, året efter det år som avses. Dessförinnan, i januari-februari, tas det fram en bokslutskommuniké. Den ger en kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat. Kommunikén har inte granskats av revisorerna och resultatet kan förändras något till den slutliga årsredovisningen.

Till höger finner du den senaste årsredovisningen för Region Halland. Det finns även en länk till en samlingssida där du kan ladda ner eller beställa Region Hallands och Landstinget Hallands tidigare årsredovisningar.