Vård och hälsa

Hälso- och sjukvård är den i särklass största verksamheten i Region Halland. En del av vården drivs i regionens regi, en del ges av privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som "finansiär" av den halländska vården och "ägare" av vård i egen regi.

Specialistsjukvård

Somatisk specialistsjukvård ges bland annat vid våra två akutsjukhus i Halmstad och Varberg och i specialistvården i Falkenberg och Kungsbacka. Den halländska somatiska specialistsjukvården är samlad i en förvaltning – Hallands sjukhus.

Hallänningarna får också högspecialiserad vård vid universitetssjukhus, främst i Göteborg, Malmö och Lund. Det handlar om vård som av olika anledningar inte kan erbjudas i Halland. Vården ges efter remiss från specialistläkare och betalas av Region Halland.

Ambulanssjukvård

Regionens ambulanssjukvård är organiserad i en egen förvaltning. Här ingår bland annat också sjukresor och 1177-Sjukvårdsrådgivningen.

Hälsa och funktionsstöd

Är en egen förvaltning som ansvarar för handikappverksamheten samt mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna i Halland.

Närsjukvård

Närsjukvård ges av såväl privata vårdgivare som vid regionens egna vårdcentraler. Målet är att den nära vården ska svara för 80 procent av hallänningens öppna sjukvård.

2007 infördes Vårdval Halland. Det innebär bland annat att en hälso- och sjukvårdspeng följer med varje invånare till den vårdcentral han eller hon väljer. Privata och offentligt drivna vårdcentraler arbetar utifrån likadana och rättvisa förutsättningar.

Folktandvård

Halland har ett väl utbyggt nät av folktandvård, som har det huvudsakliga ansvaret för de halländska barnens tandhälsa. Vuxentandvården ges hos såväl privata tandläkare som i folktandvården.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård på specialistnivå i Halland är samlad i en förvaltning, Psykiatrin i Halland. Här ingår bland annat barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri i hela Halland.