Att vara chef i Region Halland

Chefens olika roller

Att vara chef inom Region Halland innebär att förena rollerna som chef, ledare och strateg, där grunden är ledarskapet. Till det kommer också särskilda krav på ditt ledarskap beroende på den nivå du som chef arbetar på. Region Halland har valt att i normalfallet dela in cheferna i tre ledningsnivåer; förvaltningschef, mellanchef och första linjens chef.

Du är chef genom att

 • ansvara för avdelningens budget – planering, genomförande och uppföljning
 • fastställa avdelningens mål samt följa upp resultat och prestationer
 • ta personalansvar och vara arbetsgivarföreträdare
 • ha kunskap om och agera i enlighet med lagar, avtal, myndighetsföreskrifter och beslut i regionen.

Du är ledare genom att

 • tydligt kommunicera mål och förväntade resultat
 • bidra till öppenhet och dialog
 • låta medarbetarna ta ansvar, initiativ och utveckla sin kompetens
 • vara en förebild och agera konsekvent
 • ständigt lära – dig själv och andra.

Du agerar strategiskt genom att

 • se regionen som en helhet och den egna verksamhetens roll i denna
 • följa utveckling som har betydelse för verksamheten
 • ta de initiativ som krävs för att utveckla och förändra verksamheten
 • prioritera insatser och använda resurser effektivt. 

Bra chefer

Bra chefer och ledare är en förutsättning för att Region Halland ska kunna motsvara de krav på tillgänglighet, bemötande och service som hallänningarna ställer. Kompetensutveckling är därför djupt förankrat i regionens mål och är därmed en prioriterad fråga.