Kulturella och kreativa sektorn

Region Halland arbetar för att stärka samarbetet mellan kultur och näringsliv, både internt och externt.

Region Hallands uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. I detta arbete har både näringlivet och kulturen en central roll.

Stärka förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag

Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en långsiktigt god utveckling av välfärden. Därför bör alla människor som vill och kan driva företag få rätt förutsättningar, oavsett kön och etnisk bakgrund.

Det är vanligt att professionella kulturskapare kombinerar sitt konstnärliga skapande med kommersiell verksamhet – de befinner sig i den kulturella och kreativa sektorn. För att de ska kunna utveckla sin företagsamhet och ta del av de insatser och stöd som finns för företagsutveckling i Halland måste kunskapen om dessa spridas.

Hallands kulturplan 2016–2020

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturen som kraft för utveckling och tillväxt. Den utgör också Region Hallands underlag för statsbidrag från Statens kulturråd för de delar av kulturplanen som ingår i den nationella kultursamverkansmodellen.

De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen – Region Hallands utvecklingsstrategi 2005–2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 samt de nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.

Hallands kulturplan 2016–2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020

Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 jämfört med idag. Det är målet för Tillväxtstrategi för Halland.

De halländska förutsättningarna är goda, med stabil befolkningsökning, måttlig arbetslöshet och ett näringsliv som klarat sig bra i konjunktursvängningarna. Men det finns utmaningar och för en fortsatt god halländsk tillväxt behöver många olika aktörer kraftsamla mot gemensamma mål.

Tillväxtstrategin är framtagen utifrån en analys som pekar på olika strategiska vägval och beskrivs utifrån olika politikområden. Områden såsom näringsliv, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik, skola och utbildning och social hållbarhet. Inom varje område finns det ett antal prioriteringar.

Här kan du läsa Tillväxtstrategi för Halland.

Timbanken – kostnadsfri rådgivning

Utveckla ditt förestag med Timbanken. 5 timmar fri rådgivning.

I Timbanken kan du ansöka om fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex användas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även rådgivning för er som vill satsa på internationalisering, bättre lönsamhet och organisationsutveckling. Behöver du anställa, hjälp med sociala medier eller frågor som rör digitalisering eller hållbarhet så finns kompetensen i Timbanken.

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. På Timbanken kan du få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar hos kvalitetssäkrade konsulter.

Om Timbanken