Kulturella och kreativa sektorn

Att få fler kulturella och kreativa företag är ett av Region Hallands mål för perioden 2012–2015.

Samverkan mellan kultur och näringsliv

Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan kultur och näringsliv, både internt och externt.

Den 1 januari 2014 trädde Hallands kulturplan 2014 - 2016 i kraft. Innehållet i kulturplanen grundas på insikten om kulturens roll för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. I kulturplanen kan man bland annat läsa att Region Halland ska förstärka möjligheter för yrkesverksamma kulturskapare, genomföra entreprenörssatsningar inom den kreativa sektorn samt bredda dialogen mellan olika sektorer i samhället för att ta tillvara potentialen i den kulturella och kreativa sektorn.

Kultur i Halland vill också förstärka möjligheterna för professionellt kulturskapande, kulturföretagande och efterfrågan på kultur genom stöd till projekt, stipendier, utbildning och kompetensstöd, information, samråd och nätverk.

Hallands kulturplan 2014  - 2016 kan laddas ner eller beställas här.

Timbanken – kostnadsfri rådgivning

Anmäl ditt intresse på www.timbanken.se 

1 januari 2014 sjösattes Timbanken i Halland. Timbanken är Region Hallands och kommunernas nya affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri rådgivning för Hallands företagare.Stämpel: Timbanken som får Halland att växa 2014 - 2016

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året, inom föjlande områden: Affärsplan och Affärsstrategi, Ekonomi och Juridik, Marknad och sälj, Ledning, Personal och organisationsutveckling, Produkt/tjänsteutveckling och Import/Export.

Hur kan du använda timmarna?

  • Kanske vill du förbättra marknadsföring och försäljning?
  • Kanske vill du och ditt företag satsa på en ny exportmarknad?
  • Kanske behöver du ett bollplank för att utveckla din produkt, tjänst eller idé?

I dialog med kommunernas näringslivsenheter bestämmer du sedan vad du vill få hjälp med. Hos vem du vill använda dina fem timmar väljer du själv.

Timbanken är en del av det halländska innovationssystemet och bidrar till strategin "Här bygger vi företag med kunskap" i den regionala utvecklingsstrategin Halland – Bästa livsplatsen. Timbanken ska leverera kvalitetssäkrad rådgivning till alla typer av företag.

Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020

Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 jämfört med idag. Det är målet för Tillväxtstrategi för Halland

De halländska förutsättningarna är goda, med stabil befolkningsökning, måttlig arbetslöshet och ett näringsliv som klarat sig bra i konjunktursvängningarna. Men det finns utmaningar och för en fortsatt god halländsk tillväxt behöver många olika aktörer kraftsamla mot gemensamma mål.

Tillväxtstrategin är framtagen utifrån en analys som pekar på olika strategiska vägval och beskrivs utifrån olika politikområden. Områden såsom näringsliv, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik, skola och utbildning och social hållbarhet. Inom varje område finns det ett antal prioriteringar.

Målet för vägvalen och prioriteringarna är att Halland blir en mer attraktiv och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014.

Här kan du läsa Tillväxtstrategi för Halland: http://www.publikationer.se/regionhalland/tillvaxtstrategi/index.html