Projekt - Bästa samverkansplatsen

Civilsamhället bidrar på många olika sätt till utveckling som skapar ett mer inkluderande och jämställt Halland. Region Halland vill bli bättre på att tillvarata civilsamhällets kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Projektet "Bästa samverkansplatsen" ska förbättra Region Hallands samverkan med civilsamhället i frågor som rör social hållbarhet, framförallt inom områdena inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Projektet Bästa samverkan

Under år 2016 genomförde Region Halland projektet Bästa samverkansplatsen i syfte att skapa en arena för strategiska dialoger och ömsesidigt lärande mellan regionen och civilsamhället. Ytterligare ett syfte var att samverkan med civilsamhället i allt högre grad ska bidra till måluppfyllelse av regionala prioriteringar inom inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Projektet utforskade nya metoder och former för samverkan. Initialt genomfördes ett  grundläggande arbete med ömsesidiga samtal om hur aktörer på regional nivå inom det halländska civilsamhället ville att projektet skulle utformas. Region Halland träffade ett stort antal ideella organisationer för att diskutera Bästa samverkansplatsens fokusområden och för att planera inför projektets dialogmöten.

Under hösten genomfördes sedan två dialogmöten som var två viktiga och inspirerande tillfällen då man gemensamt diskuterade hur Region Halland och civilsamhället ska samverka inom frågor som rör social hållbarhet.. 

Ett annat mål för Bästa samverkansplatsen var att ta fram ett skriftligt ramverk för hur samverkan mellan parterna inom inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning ska utformas.  

Slutrapport för projektet

Projektet är nu avslutat och sammanfattas i en slutrapport. som du hittar till höger här på webbsidan. I slutrapporten sammanfattas bland annat en rad insatser och aktiviteter för fortsatt samverkan mellan parterna.

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutade ställa sig bakom föreslagna åtgärder för samverkan med civilsamhället.  

Bakgrund

Den 5 april beslutade Regionstyrelsens tillväxtutskott att bifalla ansökan för projektet Bästa samverkansplatsen. Projektet bedrivs av Regional utveckling och Kultur i Halland och pågår till och med årsskiftet 2016/17.

Projektet genomförs för att förbättra vår samverkan med civilsamhället i frågor som rör social hållbarhet, framförallt inom områdena inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning. Civilsamhället består av alla aktörer som inte ingår i näringsliv, det offentliga eller utgörs av enstaka personer. Här finns föreningsliv, idrottsrörelser, aktionsbaserade grupper, trossamfund och mycket mer!

Möjligheter för organisationer som deltog i projekt Bästa samverkansplatsen

  • Möjlighet att bidra med tankar och kunskap om inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning
  • Möjlighet att få ingångar till Region Hallands arbete med inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning
  • Möjlighet till dialogprocesser med representanter från Region Halland
  • Möjlighet att skapa kontakter med andra aktörer inom det halländska civilsamhället
  • Möjlighet att påverka samverkansformer med Region Halland