Nytt arbetsstipendium för konstnärer och ökade regionala anslag för kultur

Arbetsstipendier delas ut från och med 2017 för konstnärer inom alla konstområden, verksamma i Halland. Det står klart efter att driftnämnden Kultur och skola idag beslutat om kriterier och rutiner för den del av det regionala kulturstödet som gäller arbetsstipendier, liksom om fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet.

Vid dagens möte den 6 december beslutade Driftnämnden kultur och skola om Drift och investeringsbudget 2017. Driftnämnden fastställde fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet, driftbudget för skolverksamheten, investeringsbudget för Kultur och skola, samt beslutade att inte höja inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2017.

Driftnämnden beslutade också om kriterier och rutiner för den del av det regionala kulturstödet som gäller arbetsstipendier.

Arbetsstipendier för konstnärer från 2017

Arbetsstipendier delas ut från och med 2017 för yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, bosatta och verksamma i Halland.

Stipendiet ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete och det ska främja konstnärlig utveckling och arbetsmöjligheter. Stipendiet kan avse: Arbete, fortbildning eller resa. Stipendiet ges inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år, de beslutas av driftnämnd Kultur och skola och delas ut vid en ceremoni på driftnämndens sammanträde i maj/juni.

Nya satsningar och fördelning av anslag på kulturområdet

Driftnämnd Kultur och skola har av regionfullmäktige för 2017 erhållit ökade regionala anslag för att kunna genomföra satsningar på kulturområdet. Totalt har de regionala anslagen ökat med nästan 6 miljoner till kulturverksamheterna. Bland satsningarna kan nämnas en stor satsning på små barns språkutveckling. Andra satsningar gäller till exempel kultur och social hållbarhet, samt satsningen på att ta emot en fristadskonstnär. Teater Halland, regional arkivverksamhet, liksom Hallands bildningsförbund, Hallands idrottsförbund och Riksteatern är exempel på verksamheter som får ökade anslag.

När det gäller de statliga anslagen inom ramen för kultursamverkansmodellen, tar Statens kulturråd sitt beslut i januari, varefter driftnämnden fattar beslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt februarimöte.

Handlingar driftnämnd Kultur och skola 2016-12-06